STT Nội dung Thời gian đăng
1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán -2019 23/03/2020
2 Báo cáo Tài chính 2018 đã kiểm toán 25/03/2019
3 Báo cáo tài chính năm 2017 30/3/2018
4 Thuyết minh BC Tài chính 2016 7/6/2017
5 Báo cáo tài chính năm 2016 28/3/2017
6 Báo cáo tài chính năm 2015 29/3/2016
7 Báo cáo tài chính năm 2014 30/3/2015
8 Báo cáo tài chính năm 2013 27/3/2014
9 Báo cáo tài chính năm 2012 29/3/2013
10 Báo cáo tài chính năm 2011 25/3/2012
11 Báo cáo tài chính năm 2010 28/3/2011