STT Nội dung Thời gian đăng
1 CV đính chính nội dung Tờ trình số 05/TT của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 03/04/2021
2 Công văn đính chính Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 02/04/2021
3 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 31/03/2021
4 CBTT bổ sung Tài liệu họp Đại hội ĐCĐ thường niên ngày 29/6/2020 27/06/2020
5 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29.06.2020 (edited) 15/06/2020
6 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 23/03/2020
7 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2019 25/03/2019
8 Thư gửi cổ đông về việc lấy ý kiến đổi tên Công ty 12/01/2019
9 Tài liệu Đại hội cổ đông 2018-bổ sung 18/04/2018
10 Dự thảo Điều lệ thay đổi lần 10 18/04/2018
11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 05/04/2018
12 Tai lieu hop ĐHĐCĐ bat thuong lan 1-2017-VIKODA-file 2 15/10/2017
13 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017 13/03/2017
14 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 20/03/2016
15 Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 2-2015 05/01/2016
16 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015-Lần 1 25/10/2015
17 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 15/06/2015
18 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014 13/04/2014
19 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013 12/04/2013