STT Nội dung Thời gian đăng
1 Bản cung cấp thông tin Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT-thành viên HĐQT 09/04/2019
2 Bản cung cấp thông tin Bà NINH THỊ PHƯƠNG -thành viên BKS 09/04/2019
3 Biên bản họp bầu Trưởng BKS 30/10/2017
4 Sơ đồ tổ chức 14/03/2017
5 Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát 10/07/2015